วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553


สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประวัติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเป็นภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยผู้ที่ริเริ่มการก่อตั้งคือ ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ ภารกิจสอนวิชาพื้นฐาน (วิชาการศึกษา 361) ให้กับนักศึกษาครูระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และมีภารกิจรับผิดชอบห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ทำหน้าที่ดูแลและให้บริการการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย